mac 查看mysql的日志文件

 • 查看mysql日志的开关
mysql> show variables like 'general_log';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| general_log  | OFF  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)
 • 启动mysql日志
mysql> set global general_log=on;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> show variables like 'general_log';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| general_log  | ON  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
 • 查看mysql的日志存放位置
mysql> show variables like 'general_log_file';
+------------------+------------------------------------------------+
| Variable_name  | Value                     |
+------------------+------------------------------------------------+
| general_log_file | /usr/local/mysql/data/xuanweideMacBook-Air.log |
+------------------+------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

ishow.bind-time.com Copyright © 2020 小肥青王二狗

添加新评论

只有脚踏实地的人,才能够说:路,就在我的脚下。

无论你选择做什么,追求完美的程度决定你成就的高度。

这个世界最脆弱的是生命,身体健康,很重要。

上帝说:你要什么便取什么,但是要付出相当的代价。

现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。